Thích bài viết
 • Rating 12345

Tư vấn họp hội đồng quản trị

> Xem thêm: Hội đồng quản trị là gì?

Luật Trí Minh – Đơn vị tư vấn pháp luật uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi đã có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật, cung cấp dịch vụ pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Tư vấn họp hội đồng quản trị là một trong những dịch vụ pháp lý tư vấn doanh nghiệp của Luật Trí Minh. Để được tư vấn luật trực tiếp về họp hội đồng quản trị – Qúy doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Luật Trí Minh qua;

Hotline: 0961683366  – Email: lienhe@luattriminh.vn

hoi-dong-quan-tri-la-gi

Các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

 • Hội đồng Quản trị có các quyền và nhiệm vụ được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 108 Luật doanh nghiệp Việt Nam: Xem thêm >>> Luật Sư tư vấn pháp lý TẠI ĐÂY
 • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 • Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 • Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
 • Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này;
 • Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật này hoặc Điều lệ công ty;
 • Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật này;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
 • Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
 • Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
 • Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
 • Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
 • Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty

Để được tư vấn luật trực tiếp về họp hội đồng quản trị – Qúy doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Luật Trí Minh qua;

Hotline: 0961683366  – Email: lienhe@luattriminh.vn


Bình luận