Thích bài viết
  • Rating 12345

Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  1. Nhà thầu nước ngoài tham gia các hoạt động xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định này phải công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng theo phân cấp.
  2. Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo điều kiện đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu.
  3. Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau:
  4. a) Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư;
  5. b) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng.
  6. Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
  7. Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Trên đây là những điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Qúy nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu tư vấn luật. Vui lòng liên hệ Hotline 0906.998.696 Hoặc gửi thông tin qua hòm thư Email: lienhe@luattriminh.vn

CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH 

Hận hạnh được lắng nghe, hợp tác và hỗ trợ hiệu quả !


Bình luận